About Lexicon

A feature rich and highly configurable, professional Joomla theme.

Voetbalvereniging Heeswijk hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VVHeeswijk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 Als VV Heeswijk zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacy Policy, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden en/of vrijwilligers

Persoonsgegevens van leden en/of vrijwilligers worden door VVHeeswijk verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Administratieve doeleinden;
  • Communicatie binnen de vereniging over wedstrijden, trainingen en nieuwsberichten;
  • Leden informeren over de commissies, teamindelingen, leiding en scheidsrechters en hoe deze te bereiken.

 Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan VVHeeswijk de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 - Voornaam;

 - Tussenvoegsel;

 - Achternaam;

 - Telefoonnummer;

 - E-mailadres;

 - Geslacht;

 - Geboortedatum;

 - Bankgegevens.

 Uw persoonsgegevens worden door VVHeeswijk opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de periode van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 Verwerking van persoonsgegevens van sponsoren

 Persoonsgegevens van sponsoren worden door VVHeeswijk verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 - Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

 Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 - Mondelinge toestemming en/of afgifte visitekaartje;

 Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan VVHeeswijk de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 - Voornaam;

 - Tussenvoegsel;

 - Achternaam;

 - Naam bedrijf;

 - Telefoonnummer;

 - E-mailadres;

 - Bankgegevens.

 Uw persoonsgegevens worden door VVHeeswijk opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 - Gedurende de sponsorperiode.

Regels voor het maken van foto's, films en geluidsopnames

Om de privacy van onze leden en vrijwilligers te beschermen, zijn er regels voor het maken van foto's, films en geluidsopnames. Onderstaande regels gelden voor leden, vrijwilligers en bezoekers.

U mag foto- of filmopnames maken van uzelf, maar er mogen geen andere leden herkenbaar te zien of te horen zijn.

Wees terughouden met het maken van foto- of filmopnames van anderen. Wilt u toch een opname maken van iemand anders? Vraag dan vooraf toestemming aan diegene. Vertel er ook bij wat u met de foto of film wilt doen.

Als iemand niet in staat is om toestemming te geven, mag u géén foto- of filmopnames van die persoon maken. Ook van kinderen mag u geen foto- of filmopnames maken.

Wilt u een foto of film bijvoorbeeld delen via social media? Zorg altijd dat er geen andere mensen op de achtergrond van uw foto / film zichtbaar zijn.

Regels voor het gebruik van social media

U mag niet zomaar foto’s of filmpjes die u in tijdens wedstrijden, trainingen en activiteiten hebt gemaakt op social media zetten.

Bij het gebruik van social media gelden de volgende regels:

Vraag altijd vooraf, met inachtneming van de bovenstaande regels voor het maken van foto’s, films en geluidsopnames, toestemming aan de persoon die u wilt fotograferen of filmen. Vertel er ook bij wat u met de foto of een film wilt doen.

Ga er respectvol mee om wanneer iemand na plaatsing van een foto of film verzoekt om deze te verwijderen.

Wees bewust van het karakter van social media. Als iets op internet staat, is het bijna onmogelijk om het ooit weer helemaal te verwijderen.

Doe niets op social media wat u, leden en vrijwilligers kan schaden.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

VVHeeswijk bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

- Alle personen die namens VVHeeswijk van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord;

- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

- Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Geheimhoudingsverklaring VVHeeswijk

Toestemmingsverklaring foto & video VVHeeswijk

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Voetbalvereniging Heeswijk

Postadres: Postbus 23 , 5473 ZG Heeswijk-Dinther

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.