20190526 192828Op 25 november vindt in de kantine van onze voetbalclub de algemene ledenvergadering plaats. De ledenvergadering is hét moment om mee te praten, mee te denken en mee te discussiëren over onze voetbalclub. Iedereen is bij deze van harte uitgenodigd. De vergadering start om 21.00 uur. Zoals doen gebruikelijk kan iedereen zich alvast inlezen door de notulen van de ledenvergadering van april 2021 en het jaarverslag 2020-2021 door te nemen. Deze stukken dienen tijdens de vergadering te worden goedgekeurd.

De agenda voor de vergadering van 25 november ziet er als volgt uit:

1.  Opening door de voorzitter & mededelingen

2.  Vaststellen notulen ledenvergadering 21-04-2021 

3.  Goedkeuring jaarverslag secretaris 2020/2021

4.  Jaarverslag en begroting van de penningmeester 2020/2021

5.  Verkiezing van de kascommissie

6.  Verkiezing van bestuursleden

7.  Nieuwjaarsbijeenkomst – zondag 2 januari 2022

8.  Loting quizavonden 

9.  Rondvraag en Sluiting


In het bestuur zijn Tom Vermeulen, Joeri Dobbelsteen, Christel van der Heijden en Koen Heesakkers aftredend en herkiesbaar. Eventuele andere kandidaten kunnen zich melden tot uiterlijk 22 november. 

We zijn jullie graag allemaal op 25 november.